Igor Kovalev

Moscow Liga Pro 04/12 07:05 - Evgenii Masokin v Igor Kovalev 10-8
Moscow Liga Pro 04/12 06:00 - Igor Kovalev v Evgenii Masokin 7-10
Moscow Liga Pro 04/12 05:30 - Marat Dulatov v Igor Kovalev 5-11
Moscow Liga Pro 04/12 04:00 - Igor Kovalev v Dmitrii Ignatev 5-10
Moscow Liga Pro 03/29 07:06 - Marat Dulatov v Igor Kovalev 9-11
Moscow Liga Pro 03/29 06:30 - Igor Kovalev v Marat Dulatov 8-11
Moscow Liga Pro 03/29 05:00 - Igor Kovalev v Evgenii Masokin 7-11
Moscow Liga Pro 03/29 04:00 - Timofey Shatilov v Igor Kovalev 10-6
Moscow Liga Pro 03/20 03:30 - Timofey Shatilov v Igor Kovalev 9-9
Moscow Liga Pro 03/20 02:59 - Igor Kovalev v Igor Minchenkov 8-10
Moscow Liga Pro 03/20 01:00 - Igor Kovalev v Ivan Soldatov 9-3
Moscow Liga Pro 03/20 00:30 - Igor Kovalev v Evgenii Masokin 11-10
Moscow Liga Pro 03/19 23:30 - Igor Minchenkov v Igor Kovalev 9-6
Moscow Liga Pro 02/22 08:30 - Igor Kovalev v Igor Minchenkov 8-11
Moscow Liga Pro 02/22 07:17 - Evgenii Masokin v Igor Kovalev 16-15
Moscow Liga Pro 02/22 06:00 - Igor Kovalev v Evgenii Masokin 10-4
Moscow Liga Pro 02/22 05:00 - Alexey Afanasyev v Igor Kovalev 11-6
Moscow Liga Pro 02/13 03:30 - Evgeny Shishko v Igor Kovalev 10-5
Moscow Liga Pro 02/13 02:55 - Igor Kovalev v Ivan Coldatov 11-8
Moscow Liga Pro 02/13 01:00 - Igor Kovalev v Ivan Coldatov 10-6
Moscow Liga Pro 02/13 00:30 - Igor Kovalev v Evgeniy Nikitin 11-9
Moscow Liga Pro 02/12 23:30 - Dmitry Ignatiev v Igor Kovalev 4-10
Moscow Liga Pro 02/08 09:30 - Igor Kovalev v Evgeniy Nikitin 9-10
Moscow Liga Pro 02/08 07:00 - Igor Kovalev v Alexander Skrebnev 12-10
Moscow Liga Pro 02/08 06:30 - Dmitry Ignatiev v Igor Kovalev 7-11
Moscow Liga Pro 02/08 05:00 - Igor Kovalev v Evgeniy Nikitin 5-11
Moscow Liga Pro 02/06 02:55 - Pavel Hozhanec v Igor Kovalev 11-6
Moscow Liga Pro 02/06 02:30 - Igor Minchenkov v Igor Kovalev 6-10
Moscow Liga Pro 02/06 01:00 - Igor Kovalev v Andrey Pravednov 16-14
Moscow Liga Pro 02/06 00:30 - Igor Kovalev v Pavel Hozhanec 2-11